en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
تعمیرات ام المنفعه
4660

تعمیرات عام المنفعه

 

اعمارتعمیرات وبناهای عمده وبزرگ مانند مؤسسات تولیدی، کارخانجات، استیشن های برق، سرکها وپل ها، تعمیرات مدنی (مسکونی وعام المنفعه) یکی ازراه های اساسی پیشرفت وانکشاف اقتصادی واجتماعی تمام ممالک جهان به شمارمیرود

 

اساس طرحریزی تعمیرات

 انواع تعمیرات وتقاضا هاییکه دربرابرآنها ارائه میگردد:

پروژه های ساختمانی را میتوان مطابق چارت ذیل به گروپ های مختلف تقسیم نمود:

 
 
 

ﺗﻌﻣﯾرات ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ 


اﯾﻧوع ﺗﻌﻣﯾرات از اھﻣﯾت ﺑﺳﯽ ﻣﮭم ﺷﮭرﺳﺎزی ﺑرﺧوردار ﺑوده ورول ارزﻧده در ﺣﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد 
 
... ﺟﮭت رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﮔروﭘﯽ و دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ  
 
 دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردﻧد 12ﺗﻌﻣﯾرات ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ﺑﮫ  

 
 

   اﻧﻮاع ﺗﻌﻤﲑات ﻋﺎم اﳌﻨﻔﻌﻪ   


.ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ :ﻣﮑﺎﺗب

ﺗرﺑﯾﮫ و ﭘرورش اطﻔﺎل :ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ 

...  .ﮐﻠﺗوری و آﻣوزﺷﯽ :ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ھﺎ، ﮐﻠوپ، ﻣوزﯾم

..  .ﺗﺟﺎرﺗﯽ :اﻧواع ﻣﻐﺎزه ھﺎ 

... ﺗﻌﻣﯾرات ﻣوﺳﺳﺎت ﺻﺣﯽ :ﺷﻔﺎ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ 

..  .ﺗﻌﻣﯾرات ﺳﭘورﺗﯽ و ﺗرﺑﯾت ﺑدﻧﯽ :ﺣوض ھﺎی آﺑﺑﺎز 

   ﺧدﻣﺎت ﺷﮭری :ﻟﺑﺎس ﺷوﯾﯽ، ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ 

ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ و ﻧﺷراﺗﯽ :ﻣراﮐز ﺗﻠﯾﻔون، ﭘﺳﺗﮫ ﺧﺎﻧﮫ، اﺳﺗﯾﺷن رادﯾو و  ﺗﻠوﯾزﯾون

.ﺗراﻧﺳﭘورﺗﯽ :اﯾﺳﺗﮕﺎه رﯾل، ﻣﯾدان ھواﺋﯽ، ﺑﻧﺎدر ﺑﮭری

...  .ﺗﻌﻣﯾرات اﺟراع ﻣراﺳم ﻣذھﺑﯽ :ﻣﺳﺎﺟد، ﻣدارس دﯾﻧﯽ، ﺗﮑﯾﮫ 

ﺗﻌﻣﯾرات ﻧظﺎﻣﯽ 

 
 اﯾن ﮔروپ ﺑﮫ زﻧده ﮔﯽ ﯾوﻣﯾﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺗﮫ و در ھر ﻣر ﮐز رھﺎﯾﺷﯽ ﺑﮫ ﺗﻌدادی زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﻧورﻣﮭﺎی ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﻋﻣﺎر ﻣﯾﮕردد 

 
 .ﺗﻌﻣﯾرات ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑزرگ

  اﯾن ﮔروپ در ﻣراﮐزﺷﮭر ھﺎی ﺑزرگ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده دوره ﯾﯽ ﺗﻌدادی زﯾﺎدی ﻣردم طرح و دﯾزان ﻣﯾﮕردﻧد .ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﺎﺟد ﺟﺎﻣﻊ؛ ﻣوزﯾم ھﺎ و ﻣﺎرﮐﯾت ھﺎی ﺑزرگ ... در ﭼﮭﺎرراھﯽ ھﺎ، ﮐﻧﺎر ﭘﺎرﮐﮭﺎ و درﯾﺎھﺎ .... ﻣرﮐز ﮐﻣﭘوزﯾﺷن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎی ﺷﮭری ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮕردد 

ﺗﻌﻤﲑات ﻋﺎاﳌﻨﻔﻌﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻋﻤار آن

ﺗﻌﻣﯾرات ﮐﺛﯾراﻻﻋﻣﺎر 

 
 

ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﺠﻤﯽ و ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﺗﻌﻤﲑات ﻋﺎم اﳌﻨﻔﻌ


ﺣل ﻣﺳﺎﯾل ﺣﺟﻣﯽ و ﭘﻼﻧﮕذاری ﺗﻌﻣﯾرات ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ﻋﺑﺎرت از ﺗوﺣﯾد و اﻧﺳﺟﺎم اﺗﺎق ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻣﮑﯽ، اﺑﻌﺎد و ﺷﮑل آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﮐﻣﭘوزﯾﺷن واﺣد ﻣﯾﺑﺎﺷد 
 
 ﺧﺻوﺻﯾت ﮐﮫ ﺗﻌﻣرات ﻣﺳﮑوﻧﯽ را از ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ﺟدا ﻣﯾﮑﻧد -ورود ھﻣزﻣﺎن ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣردم ﺑﮫ داﺧل آﻧﮭﺎ...ﻣﺎ ﻧﻧد ﻣﻐﺎزه ھﺎو ﺳﯾﻧﻣﺎ ھﺎ و ...   دوﻧوع اﻣﺎﮐن ارﺗﺑﺎطﯽ وﺟود دارد : ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻋﻣودی :زﯾﻧﮫ، ﻟﻔت ﺳطوح ﻣﺎﯾل ... اﻓﻘﯽ :دھﻠﯾزھﺎ، ھﺎل ورودی ﮐﮫ دارای روﺷﻧﺎﯾﯽ طﺑﻌﯽ ﺑﺎﺷد 

 
 

ﻃﺮﺣﺮﻳﺰی ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻫﺎ


 ﺳﯾﻧﻣﺎ ھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌﻣﯾرات ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻊ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت ھﻧری ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ وﺳﯾﻊ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد
 
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺳﺎﺣت ﺳﯾﻧﻣﺎ ھﺎ از ﻟﺣﺎظ ﻧوﻋﯾت، ﮔﻧﺟﺎﯾش وﻣوﻗﯾﻌت آﻧﮭﺎ در ﻧﺎﺣﯾﮫ ھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔرددچ
 
ﻣﺣور اﺳﺎﺳﯽ طرﺣرﯾزی ﺳﯾﻧﻣﺎ ھﺎ را ﺳﺎﻟون ﻧﻣﺎﯾش آن ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دارای دﯾد و ﺷﯾﻧواﯾﯽ ﺧوب ﺑﺎﺷد

 
 

ﻃﺮﺣﺮﻳﺰی ﻣﮑﺎﺗﺐ


ﻣﮑﺎﺗب از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌﻣﯾرات ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ﺑوده و ﺟﮭت ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾﮫ اطﻔﺎل و ﻧوﺟواﻧﺎن طرﺣرﯾزی ﻣﯽ ﮔردد
 
 از ﻟﺣﺎظ ﻧوﻋﯾت ﺗﻌﻠﯾم دوﻧوع ﻣﮑﺎﺗب وﺟوددارد

ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺳﻠﮑﯽ

ﻣﮑﺎﺗب ﻋﻣوﻣﯽ

دور از ﺳروﺻدا،  ﺑرﺧوردار از ﻧور آﻓﺗﺎب، دورﺗر از ﺟﺎده ه و ﺳرک ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣزدھم ودر ﻣﻧﺎطﻖ ﺳرﺳﺑز ﻣوﻗﯾﻌت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد 

 اﻧﺗﺧﺎب زﻣﯾن ﺑرای اﻋﻣﺎر ﻣﮑﺎﺗب​

 
 

ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﲑ ﺧﻮارﮔﺎﻩ ﻫﺎ ﻃﺮﺣﺮﻳﺰی 


ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌﻣﯾرا ﻋﺎم اﻟﻣﻧﻔﻌﮫ ﺑوده ﮐﮫ ﺟﮭت ﺗرﺑﯾﮫ اطﻔﺎل ﻗﺑل  از ﺳن ﻣﮑﺗب طرﺣرﯾزی ﻣﯽ ردد واز ﻟﺣﺎظ ﺗرﮐﯾب ﺳن اطﻔﺎل ﺑدوﮔروپ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردﻧد 
 
 3 .ﺷﯾر ﺧوارﮔﺎه ھﺎ- ﺳن دو ﻣﺎھﮫ اﻟﯽ 1  ﺳﺎﻟﮫ ﮔﯽ
 
 3-6ﺳن  – .ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ 2 ﺳﺎﻟﮫ ﮔﯽ


ﺗﻌﻣﯾرات ﺗرﺑﯾﮫ اطﻔﺎل از ﻟﺣﺎظ ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﮫ ﺳﮫ ﮔروپ ذﯾل ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردد  
 
 . ﺗﻌﻣﯾرات ﮐودﮐﺳﺗﺎن ھﺎ 

. ﺗﻌﻣﯾرات ﺷﯾرﺧوارﮔﺎه ھﺎ 

. ﺗﻌﻣﯾرا ﻣﺧﺗﻠط ﮐودﮐﺳﺗﺎن و ﺷﯾر ﺧورﮔﺎه

ھﺎ و ﻧوع ﺳوم ﺑﮭﺗرﯾن آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

ھم از ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی و ھم از ﻟﺣﺎض  ﺑﮭره ﺑرداری

 
 

 ﺗﻌﻤﲑات ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤﯽ   


ﻣوﺟودﯾت ﻣراﮐز ﺻﺣﯽ در ﺷﮭر ھﺎ اھﻣﯾت ﻣﮭم دارد  
 
ﻣﺧﺻوﺻﺂ ﺟواﻣﻊ ﭘﺷرﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺣت و ﺻﻼﻣﺗﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ زﯾﺎدﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد
 
ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﮭﻧدﺳﯾن و ﺷﮭر ﺳﺎزان در ھﻧﮕﺎم ﭘﻼﻧﮕذاری ﺷﮭر ھﺎ ﺗوﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ طرح ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎو ﭘوﻟﯽ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ھﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد 


ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧظر ﺑﮫ ﺧﺻوﺻﯾت وظﯾﻔوی ﺷﺎن ﺑﮫ دو ﮔروپ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردﻧد

.ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣرض ﺗوﺑرﮐﻠوز ﺳﺎری و ﻏﯾره
 . ﺟراﺣﯽ؛ ﮔوش و ﮔوﻟو؛ اطﻔﺎل؛

 ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد داﺧ ﻧﺳﺎﯾﯽ وﻻدی


 
 

ﻃﺮﺣﺮﻳﺰی ﻣﺴﺎجد


ﻧﻣﺎز ﺑﻧﺎی دوم از ﭘﻧﺞ ﺑﻧﺎی اﺻﻠﯽ دﯾن ﻣﻘدس اﺳﻼم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد 
ﻣﺳﺟد ﻗﺑﺎ اوﻟﯾن ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑوده. ﺑﮫ ﻗول ﻣورﺧﯾن 

روز ﺻﺑﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم ٢٠زﻣﯾن آن از طرف ﷴ ص ﺧرﯾداری و در ظرف ﺗوﺳط ﻣﮭﺎﺟرن و اﻧﺻﺎر اﻋﻣﺎر ﮔردﯾد

اوﻟﯾن ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﮫ در آن ادا ﺷد
ﻣﺳﺟد ﺟﺎﻣﻊ دوﻣﯽ :ﻣﺳﺟد ﻣزﺑور ﺑود ﮐﮫ دارای طرح ﻣﻐﻠﻖ و زﯾﺑﺎﺗر ﺑود در ھﻔت ﻣﺎه ﺗﮑﻣﯾل ﮔردﯾد
 


ﮐﻠﻣﮫ ﻣﺳﺟد ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻣﮑﺎن ﺳﺟده ﮐردن در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧداوﻧد )ج (ﻣﯽ ﺑﺎﺷد   ﻣﺳﺟد ﺧﺎﻧﮫ ای ﺑرای ﻋﺑﺎدت و ﻧﻣﺎد اﺳﻼم اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان آﻧرا ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﺎﺟد ﮐوﭼﮏ و ﻧﯾز ﻣﺳﺎﺟد ﺟﺎﻣﻊ اﻋﻣﺎر ﻧﻣﺎﯾﯾم
 
ﻣﺳﺟد ﺟﺎی ﻧﻣﺎز ﺧواﻧدن؛ ﻣرﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ؛ ﻣﺣل ﺗﺟﻣﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؛ ﻣدرﺳﮫ و داﻧﺷﮕﺎه در اﺳﻼم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

 از ﻧظر ﺳﻧﺗﯽ؛ طرح ﻣﺳﺟد ارﺗﺑﺎط ﺑﮫ ﺷراﯾط آب و ھوا و ﺷراﯾط اﻗﻠﯾﻣﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ی اﻋﻣﺎر دارد